Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2020

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Heide International ("wij", "ons" of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de website heideinternational.com en alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele toepassingen die daarmee verband houden, eraan gekoppeld zijn of anderszins ermee verbonden zijn (gezamenlijk de "Site").

U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken.

Aanvullende Gebruiksvoorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen.

Wij zullen u informeren over eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht kennis te hebben genomen van de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of ons zou onderwerpen aan een registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land.

Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen zich niet voor de Site registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo's (de "Merken") eigendom van of gecontroleerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en beschermd door auteurs- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden en internationale verdragen.

De Inhoud en de Merken worden verstrekt op de Site "in de huidige staat", uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

VOORSTELLINGEN VAN GEBRUIKERS

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

(1) alle registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerkt;].

(3) u bent handelingsbekwaam en u gaat akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden;

(4) u bent niet jonger dan 18 jaar

(5) niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont [, of, indien minderjarig, toestemming van uw ouders hebt gekregen om de Site te gebruiken];

(6) U zult zich geen toegang tot de Site verschaffen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;

(7) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;

(8) uw gebruik van de Site niet in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien u informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Het kan nodig zijn dat u zich bij de Site registreert. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve wanneer deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

1. systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
2. onbevoegd gebruik maken van de Site, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
3. een aankoopagent of inkoper te gebruiken om aankopen te doen op de Site.
4. de Site gebruiken om te adverteren of aan te bieden goederen en diensten te verkopen.
5. beveiligingsfuncties van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud op de Site.
6. zich bezig te houden met het ongeoorloofd framen van of linken naar de Site.
7. ons en andere gebruikers niet bedriegen, oplichten of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen;
8. oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
9. deel te nemen aan enig geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
10. de Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren of onnodig belasten.
11. Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
12. uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
13. geen informatie verkregen van de Site gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
14. de Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming.
15. de software die een deel van de Site omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt te ontcijferen, te decompileren, te disassembleren of te onderwerpen aan reverse engineering.
16. pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die ontworpen zijn om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
17. onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
18. de auteursrechten of andere eigendomsrechten uit de Inhoud verwijderen.
19. de software van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code, te kopiëren of aan te passen.
20. virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van repeterende tekst), uploaden of verzenden (of pogen te uploaden of te verzenden) dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij belemmert of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort of verstoort.
21. materiaal uploaden of overbrengen (of trachten te uploaden of over te brengen) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of overbrengen van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms").
22. behalve als het resultaat van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot spiders, robots, sjoemelprogramma's, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Site, of ongeautoriseerde scripts of andere software gebruiken of lanceren.
23. ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
24. de Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
25. [andere]

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de Site te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, over te brengen, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen").

Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten. Wanneer u bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:

1. het creëren, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maken en zullen maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden.
2. u bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
3. u beschikt over de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op welke wijze dan ook overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
4. uw Bijdragen niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn.
5. uw Bijdragen geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken zijn.
6. uw Bijdragen niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk of anderszins verwerpelijk zijn (zoals door ons bepaald).
7. uw bijdragen niemand belachelijk maken, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
8. uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering en zetten niet aan tot, moedigen niet aan tot of dreigen met fysiek geweld tegen een ander.
9. uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetten, voorschriften of regels.
10. uw Bijdragen geen inbreuk maken op de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
11. uw Bijdragen geen materiaal bevatten dat persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
12. uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige federale of staatswet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
13. uw Bijdragen geen beledigende opmerkingen bevatten die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. uw Bijdragen niet anderszins in strijd zijn met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen [of Bijdragen toegankelijk te maken voor de Site door uw account van de Site te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts], verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Bijdragen te hosten, te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, retitelen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, herformatteren, vertalen, verzenden, uittreksels (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke Bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw beeld en stem) voor elk doel, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en het verlenen en autoriseren van sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen, en u garandeert dat er niet anderszins morele rechten op uw Bijdragen zijn ingeroepen.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site zijn geplaatst.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij hebben het recht om, naar eigen en absolute discretie, (1) bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de site te plaatsen; en (3) bijdragen op elk moment en om elke reden vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht uw Bijdragen te controleren.

RICHTSNOEREN VOOR HERZIENINGEN

Wij kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria:

(1) U moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld;

(2) uw recensies mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, kwetsende of haatdragende taal bevatten;

(3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van godsdienst, ras, geslacht, nationale herkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;

(4) uw recensies mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten;

(5) u mag niet verbonden zijn met concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst;

(6) U mag geen conclusies trekken over de wettigheid van een gedraging;

(7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;

(8) U mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen positieve of negatieve beoordelingen te plaatsen.

Wij kunnen reviews naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen. Wij zijn absoluut niet verplicht recensies te screenen of te verwijderen, ook niet als iemand recensies verwerpelijk of onjuist vindt. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of die van onze partners.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een recensie of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een recensie. Door het plaatsen van een recensie verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot recensies te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, op enigerlei wijze over te dragen, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

LICENTIE VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN

Gebruik licentie

Indien u toegang krijgt tot de Site via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die u bezit of beheert, en om de mobiele applicatie op dergelijke apparaten te openen en te gebruiken, strikt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden.

Dat zul je niet doen:

(1) de applicatie decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden of te ontsleutelen;

(2) een wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de toepassing te maken;

(3) de toepasselijke wetten, regels of voorschriften te schenden in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie;

(4) het verwijderen, wijzigen of verbergen van enige eigendomskennisgeving (met inbegrip van enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) die door ons of de licentiegevers van de toepassing is geplaatst;

(5) de toepassing te gebruiken voor inkomstengenererende activiteiten, commerciële ondernemingen of andere doeleinden waarvoor zij niet is ontworpen of bedoeld;

(6) de toepassing beschikbaar stellen via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijk mogelijk maakt;

(7) de applicatie te gebruiken voor het creëren van een product, dienst of software die direct of indirect concurrerend is met de applicatie of deze op enigerlei wijze vervangt;

(8) de applicatie te gebruiken om geautomatiseerde zoekopdrachten naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te versturen;

(9) gebruik te maken van enige gepatenteerde informatie of enige van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendom bij het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, in licentie geven of distribueren van toepassingen, accessoires of apparaten voor gebruik met de toepassing.

Apple en Android toestellen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die u via de Apple Store of Google Play (elk een "App Distributeur") hebt verkregen om toegang te krijgen tot de Site:

(1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruik maakt van het Apple iOS of Android besturingssysteem, zoals van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van de toepasselijke App-distributeur;

(2) wij verantwoordelijk zijn voor het leveren van enig onderhoud en ondersteunende diensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden van deze mobiele applicatie licentie opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App Distributeur geen enkele verplichting heeft om enig onderhoud en ondersteunende diensten met betrekking tot de mobiele applicatie te leveren;

(3) ingeval de mobiele applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u de toepasselijke App Distributeur daarvan in kennis stellen en kan de App Distributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs, indien van toepassing, die voor de mobiele applicatie is betaald, terugbetalen en, voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie;

(4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terroristen steunt" en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid;

(5) u moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijv. als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u bij het gebruik van de mobiele applicatie niet in strijd zijn met hun overeenkomst voor draadloze datadiensten;

6) u erkent en stemt ermee in dat de App Distributeurs derde-begunstigden zijn van de Gebruiksvoorwaarden in deze mobiele applicatie licentie vervat in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat elke App Distributeur het recht zal hebben (en geacht zal worden het recht te hebben aanvaard) om de Gebruiksvoorwaarden in deze mobiele applicatie licentie vervat in deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen tegen u als derde-begunstigde daarvan.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site, kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij derde partij service providers (elke dergelijke account, een "Third-Party Account") door ofwel: (1) uw Third-Party Account inloggegevens te verstrekken via de Site; of (2) ons toegang te geven tot uw Third-Party Account, zoals is toegestaan onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elke Third-Party Account.

U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent de inloggegevens van uw derden-account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw derden-account, zonder dat u inbreuk maakt op de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke derden-account, en zonder dat u ons verplicht tot betaling van vergoedingen of ons onderwerpt aan gebruiksbeperkingen die worden opgelegd door de externe serviceprovider van de derden-account.

Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) wij toegang kunnen krijgen tot alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (de "inhoud van het sociale netwerk") en deze beschikbaar kunnen maken en opslaan (indien van toepassing), zodat deze beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) wij aanvullende informatie kunnen indienen bij en ontvangen van uw account van derden, voor zover u daarvan op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account koppelt aan de account van derden.

Afhankelijk van de Derden-accounts die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke Derden-accounts, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst op uw Derden-accounts beschikbaar zijn op en via uw account op de Site.

Houd er rekening mee dat als een account van een derde partij of een bijbehorende dienst onbeschikbaar wordt of onze toegang tot een dergelijke account van een derde partij wordt beëindigd door de serviceprovider van die derde partij, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Site en uw Derden-accounts op elk moment uit te schakelen.

UW RELATIE MET DE EXTERNE DIENSTVERLENERS DIE AAN UW ACCOUNTS VAN DERDEN ZIJN GEKOPPELD, WORDT UITSLUITEND GEREGELD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DEZE EXTERNE DIENSTVERLENERS.
Wij doen geen moeite om enige Inhoud van het Sociale Netwerk te beoordelen voor enig doel, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, legaliteit of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Inhoud van het Sociale Netwerk.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van een derde partij en tot uw contactenlijst die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend met het oog op het identificeren en informeren van die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de Site te gebruiken.

U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens of via de instellingen van uw account (indien van toepassing). Wij zullen proberen alle op onze servers opgeslagen informatie te verwijderen die via een dergelijke account van derden is verkregen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account zijn gekoppeld.

SUBMISSIES

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de site ("inzendingen") die u ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij hebben de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt dergelijke inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal mogelijk is tegen ons voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site worden toegezonden) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafieken, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden").

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe via de site toegang wordt verkregen of inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden.

Opname van, een koppeling naar, of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Indien u besluit de Site te verlaten en de Websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn.

U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid te lezen, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven plaatsvinden, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij plaatsvinden.

U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van alle verliezen die u lijdt of schade die u lijdt in verband met of als gevolg van inhoud van derden of contact met websites van derden.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

(1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden;

(2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen oordeel, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan rechtshandhavingsinstanties;

(3) naar eigen goeddunken en zonder beperking de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, beperken, de beschikbaarheid ervan beperken of deze uitschakelen (voor zover dit technisch mogelijk is);

(4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die te groot zijn of op enigerlei wijze een belasting vormen voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen;

(5) anderszins de Site te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Wij hechten veel belang aan de privacy en veiligheid van gegevens. Lees ons Privacybeleid https://heideinternational.com/privacy-policy dat op de Site is geplaatst. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. De Site wordt gehost in de Verenigde Staten.

Indien u de Site bezoekt vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio in de wereld met wetten of andere vereisten inzake het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan draagt u door uw voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over naar de Verenigde Staten, en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

[Verder accepteren, vragen of verzoeken wij niet bewust om informatie van kinderen en verkopen wij niet bewust aan kinderen. Daarom zullen wij, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, als wij daadwerkelijk te weten komen dat iemand onder de 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder de vereiste en controleerbare toestemming van de ouders, deze informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is van de site verwijderen].

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID

Meldingen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, breng dan onmiddellijk onze Aangewezen Copyright Agent op de hoogte via onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving").

Een kopie van uw kennisgeving wordt gestuurd naar de persoon die het in de kennisgeving bedoelde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt, uw auteursrecht schendt, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle kennisgevingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) en de volgende informatie bevatten:

(1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

(2) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Site onder de Kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Site;

(3) identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat verwijderd moet worden of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

(4) informatie die ons redelijkerwijs in staat stelt contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;

(5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de aangeklaagde wijze niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

(6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Tegenbericht

Als u van mening bent dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Site is verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, kunt u een schriftelijke tegenkennisgeving indienen bij [ons/onze Aangewezen Copyright Agent] via de onderstaande contactgegevens (een "Tegenkennisgeving").

Om een effectieve tegenkennisgeving onder de DMCA te zijn, moet uw tegenkennisgeving in wezen het volgende bevatten:

(1) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of onbruikbaar is gemaakt en de plaats waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of onbruikbaar werd gemaakt;

(2) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court waarin uw adres zich bevindt, of indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin wij ons bevinden;

(3) een verklaring dat u een betekening of kennisgeving aanvaardt van de partij die de Kennisgeving heeft ingediend of van haar gemachtigde;

(4) uw naam, adres en telefoonnummer;

(5) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal in kwestie werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het te verwijderen of uit te schakelen materiaal;

(6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldige, schriftelijke tegenkennisgeving stuurt die voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen wij uw verwijderde of geblokkeerde materiaal herstellen, tenzij wij eerst een bericht ontvangen van de partij die de kennisgeving heeft ingediend en ons meedeelt dat deze partij een rechtszaak heeft aangespannen om u te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal in kwestie.

Houd er rekening mee dat als u materieel verkeerd voorgeeft dat de geblokkeerde of verwijderde inhoud per vergissing of door verkeerde identificatie is verwijderd, u aansprakelijk kunt zijn voor schade, inclusief kosten en advocatenkosten. Het indienen van een valse tegenmelding is meineed.

INBREUKEN OP HET AUTEURSRECHT

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Kennisgeving zal worden gestuurd naar de persoon die het in de Kennisgeving bedoelde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen.

Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt, uw auteursrecht schendt, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat].

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN ENIGE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF [UW ACCOUNT EN] ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Indien wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde, zelfs indien u namens de derde optreedt.

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Site op elk moment en om elke reden naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud aan de Site moeten uitvoeren, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten.

Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder u daarvan in kennis te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of deze te gebruiken tijdens een onderbreking of stopzetting van de Site.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verplicht ons tot het onderhouden en ondersteunen van de Site of tot het leveren van correcties, updates of releases in verband daarmee.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat/het gemenebest [naam van de staat], zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht.

GESCHILLENBESLECHTING

Elke juridische actie van welke aard dan ook die door u of ons (gezamenlijk de "partijen" en individueel een "partij") wordt aangespannen of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken in Palm Beach County, Florida, en de partijen stemmen hierbij in met, en doen afstand van alle verweren van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in deze staats- en federale rechtbanken.

Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden. In geen geval zal een claim, actie of procedure die door een van de partijen wordt aangespannen in verband met de Site meer dan 1 jaar na het ontstaan van de oorzaak van de actie worden gestart.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op de Site, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE DAARIN OPGESLAGEN PERSOONLIJKE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SITE WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR EEN DERDE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE SITE, EEN GEKOPPELDE WEBSITE OF EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DERDEN.

ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U UW GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID BETRACHTEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

[NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERS HIERIN OPGENOMEN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT [HET LAAGSTE VAN] [HET BEDRAG DAT DOOR U AAN ONS BETAALD IS, INDIEN VAN TOEPASSING, GEDURENDE DE [_________] MAAND VOORAFGAAND AAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE [OF] [$_________]. BEPAALDE STAATSWETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE.

ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN].

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en uitgaven, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) [uw Bijdragen]; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt ten behoeve van het beheer van de Site, alsmede gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routine back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u via de Site onderneemt.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site, verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID.

U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten uit hoofde van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of afgifte of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of de verlening van kredieten op andere dan elektronische wijze.

GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsvoorschriften die door ons op de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Als wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover wettelijk toegestaan. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld.

U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden.

CONTACT OPNEMEN

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

Heide International LLC
Kurt W. Heide
Voorzitter
1200 North Federal Highway, S200
Boca Raton Fl. 33432